Site Kuralları

 

 I-EŞYA TAŞINMASINDA UYULACAK KURALLAR:

 
1.Bloktan ayrılanlar ve bloğa yeni taşınanlar, taşınma işlemine başlamadan en az üç gün evvel toplu Yapı Yöneticiliğine ve blok yöneticisine haber vermek zorundadır. Aynı gün içinde bir Blokta birden fazla taşınmaya izin verilmeyecektir.
 
2.Taşınmalardan önce, taşınan tarafından -taşınma taahhütnamesi- doldurulacaktır. Bu taahhütname doldurulmadan taşınma başlamayacaktır. Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenen Asansör Yıpranma Bedeli  ilgili banka hesabına yatırılarak dekontu Yönetim Ofisine verilecektir.
 
3.Taşınmalarda sadece yük asansörü kullanılacak, diğer asansör kesinlikle meşgul edilmeyecektir
 
4.Taşınma, blok görevlisi nezaretinde yapılacaktır.
 
5.Taşınma işlemi bittikten sonra Blok görevlisi tarafından Blok girişi , katlar ve asansör kontrol edilecek, taşıma esnasında hasar olup olmadığı tutanağa işlenecek daha sonra asansör bakım firması çağrılacak ve taşıma yapılan asansör kontrol edildikten sonra insan taşınmasında kullanılmaya başlanılacaktır.
 
6.Taşınma 09:00 – 18:00 saatleri arasında pazar ve bayram günleri haricinde yapılacaktır. Araçlar saat 08.30 ile 14.00 arası siteye giriş yapacak, sonra gelenler siteye alınmayacaktır.
 
 

II-TRAFİK VE OTOPARK KURALLARI:

1-Site içi yollarda azami hız 20 km dir.

2-Site içinde trafik ve yönlendirme işaretlerine uyulması zorunludur.

3-Site sakinleri araçlarını sadece otopark alanlarına park edeceklerdir.

4-Giriş çıkış yollarına park edilmeyecektir.

5-Blok girişleri acil,ambülans ve itfaiye için ayrıldığından blok önlerine kesinlikle park edilmeyecektir.

6-Yaya kaldırımlarına park edilmeyecektir.

7-Yeşil alanlar ve çimler üzerine park edilmeyecektir.

8-Site içindeki park yerlerinin dolu olması halinde site dışına park edilecektir.

9-Yukarıdaki kurallara uymayan site sakinlerinin bariyer anahtarı, imzalamış oldukları -Bariyer Anahtarı Kullanıcısı Taahhütnamesi- gereği bedeli iade edilmeksizin iptal edilecektir. .

10-Ayrıca kurallara uymayan araçların siteye girişleri engellenecektir.

11-Misafir araçları gece gündüz siteye alınmayacaktır.

12-Tamir bakım araçları eşyalarını indirip site dışına park edecektir.

13-Resmi araçlara giriş çıkış kartı verilecektir.

 

III.ÖZEL GÜVENLİK ELEMANLARI YETKİLERİ:

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası gereği İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 16.06.2009 tarih 236 sayılı onayı ve 1099 no-lu Özel Güvenlik İzin Belgesi ile 01.07.2009 tarihinden itibaren sitemiz bünyesinde Özel Güvenlik Birimi kurularak faaliyete geçirilmiştir.

Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında DEVLET MEMURU sayılır.Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler DEVLET MEMURLARI aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Her ne kadar çalışan özel güvenlik elemanları sitemiz personeli olsa da 5188 sayılı Özel güvenlik yasası gereği aşağıdaki yetkileri haizdir.  

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlere KİMLİK SORMA duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.

c) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

d) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve İMDAT istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve KONUTLARA girme.

e) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

f) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

g) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

h) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 168 nci maddesine göre YAKALAMA.

i) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre ZOR KULLANMA.

Site sakinlerinin güvenlik personelimize görevlerini yapmaları konusunda yardımcı olmalarını rica ederiz.

 

IV.ÇÖP ATMA KURALLARI:

Binalarımızın yangın merdiveninde bulunan çöp bacalarına çöp atılması sırasında aşağıdaki kurallara uyulması önemle rica olunur.

1-Çöp kapakları ulaşılması ve açılması güç olduğundan çocuklara çöp attırmayınız.

2-Çöpleri dağılmayacak ve bacaları tıkamayacak şekilde bir poşet içinde sıkıca bağlı olarak atınız.

3-Yangın merdivenine ,sahanlıklara ,koridorlara ve kapı önlerine çöp bırakmayınız.

4-Çöp poşetlerine konserve kutusu, şişe gibi kırılıp dağılacak ve çok ses çıkaracak malzemeleri  koymayınız.

5-Geri dönüştürülebilir malzemeler usulüne uygun olarak toplandığından kesinlikle çöp bacasından atmayınız (Piller dahil).

6-Kat maliklerimizin gürültüden rahatsız olmamaları için çöplerinizi sabah saat 08.00  akşam saat 22.00 arası çöp bacasından atınız.

 

V. SATICILARLA İLGİLİ KURALLAR:

Sitemiz çevresinde bulunan restoran ,fast food,sucular e büfelerden günün her saati verilen siparişler sizlere ulaştırılmaktadır.Özellikle restoran ve fast food lar motosikletlerle hizmet vermektedirler.Motosikletler site içerisinde aşırı hız yapmakta ve gürültü yaparak site sakinlerimizi rahatsız etmektedirler.

Kat maliklerinin şikayetleri ve görülen lüzum üzerine motosikletli servis elemanlarının araçları ile siteye girmeleri yasaklanmıştır.

Getirilen siparişlerde servis elemanları motosikletlerini  Güvenlik Kapıları önüne misafir araç park yerine bırakıp yaya olarak servislerini tamamlayacaklardır.

 

VI.DIŞ CEPHE VE BALKONLARLA İLGİLİ KURALLAR:

1-KMK 19. maddesi gereği ortak yerlerden olan dış cephede değişik renkte badana ve boya yapılması Blok Kat Malikleri Kurulu nun beşte dördünün onayı olmaksızın mümkün değildir.

2-Balkonların iç cepheleri de ortak alan sayıldığından, balkon camlama sistemi ile kapatılmış olsa dahi değişik renkte boya ile boyanması yasaktır.

3-Sinekliklerin rüzgarlı havalarda uçmayacak kadar sağlam ve açılabilir olması gerekmektedir.

4-Balkonlara tehlikeli olacak şekilde çiçek saksıları ve rüzgardan uçabilecek hafif malzemeler konulmayacaktır.

5-Balkon ve pencerelerden sigara , gıda artığı ve diğer istenmeyen maddelerin atılmaması, sandalye ,örtü ve halı, çamaşır silkmeleri ve asmaları yasaktır.

 

VII.DAİRE TADİLATLARINDA UYULACAK KURALLAR:

1-Kat malikleri dairelerinde yapacakları tadilat ve yenilemeleri en az bir hafta önceden:

  -Yapılacak işin tanımını (projesini)

  -İşi yapacak olan firmaya ait bilgileri

  -İş süresini (başlama ve bitiş tarihlerini)

  belirten bir dilekçe ile Site Müdürlüğüne bildireceklerdir.

2-Yönetim Site Teknik Servisinin onayı sonrasında Kat Malikine tadilat iznini yazılı olarak Bildirecek ve bir örneğini Güvenlik Amirliğine gönderecektir.Güvenlik Amirliği yazılı izni olmayan dairede iş yapacak olan firmaya giriş izni vermeyecektir.

3-Çalışmalar pazar ve resmi tatil günleri dışında 09.30 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

4-Perde beton duvarlar,kolonlar,kirişler,elektrik tesisatı,sıcak- soğuk su ve pis su tesisatları üzerinde değişiklik ve bina güvenliğine zarar verebilecek bir işlem yapılmayacaktır.

5-Tadilat malzemeleri ve eşyaları sadece yük asansörü ile taşınacak ve diğer site sakinlerinin giriş çıkışına mani olunmamasına azami dikkat edilecektir.

6-Tadilat sırasında çıkan hafriyat ve atık malzemeler çöp bacalarından atılmayacak, koridorlar,kat araları ve bina önüne bırakılmayacak aynı gün site dışına çıkarılacaktır.

7-Tadilat sırasında ve iş bitiminde teknik servis tarafından yapılacak olan kontrollerde dilekçede bildirilmeyen ve binaya zarar verebilecek işlerin yapıldığı tespit edilmesi halinde yapılan değişikliklerin eski haline getirilmesi istenecektir.

8-Bina ortak alanları ve dış cephelerde bireysel tamir ve tadilat işlerine kesinlikle izin verilmeyecektir.

9-Yukarıdaki kurallar klima montajları ,çanak anten için de geçerlidir.

10-Uzun süreli tadilat yapmayı düşünen kat maliklerinin okulların tatil olduğu dönem için planlama yapmaları

uygun olacaktır. Sınav dönemlerinde tadilat yapılmamasına dikkat edilecektir.

11-Bu kuralların uygulanmasından işi yaptıran kat malikleri  sorumludur.Site teknik servisi yapılan tüm tadilat işlerini kontrol etmeye yetkilidir.

 

VIII.EVCİL HAYVAN BESLEME İLE LGİLİ KURALLAR:

Yargıtay-ın yerleşmiş kararlarına göre; Kat Mülkiyeti Kanunu-nun 18. Maddesi gereği kat malikleri bağımsız bölümlerinde kat malikleri kurulunun çoğunluğu tarafından müsaade edilmedikçe kedi, köpek, tavuk gibi evcil hayvanlar BESLEYEMEZLER. Aşağıda bununla ilgili Yargıtay 18. Hukuk Dairesi    nin  2001/ 6060 Esas 2001/7211 Karar no lu  11.07.2001 tarihli karar metni bulunmaktadır;

Karar: Dava dilekçesinde, davalıların bağımsız bölümlerinde köpek besledikleri ve böylece öteki kat maliklerini rahatsız ettikleri ileri sürülerek köpeklerin anataşınmazdan uzaklaştırılması istenmiştir.

Kat Mülkiyeti yasasının 18. maddesi hükmüne göre, kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini ve eklentilerini gerekse ortak yerleri kullanırken birbirini rahatsız etmemek, haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Anataşınmaza ilişkin Yönetim planının 9.maddesinin (e) bendinde --kat maliklerinin, kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile ortak yerlerde kat malikleri kurulunca müsaade edilmedikçe kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanları besleyemeyecekleri-- öngörülmüştür.

Dosya içeriğinden kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde köpek beslemeleri konusunda kat malikleri kurulunca verilmiş bir izin bulunmadığı halde, davalıların Kat Mülkiyeti Yasasının 18. ve yönetim planının 9/e maddeleri hükmüne aykırı olarak bağımsız bölümlerinde köpek besledikleri anlaşılmakla mahkemece davanın kabulü gerekirken, reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu nedenle bağımsız bölümleri ve eklentilerinde kendi sorumlulukları altında ( Borçlar Kanunu madde 56-57 Hayvan Sahibinin Sorumluluğu ) aşağıdaki şartlara harfiyen uymak kaydıyla dileyen kat sakinlerimiz kedi, köpek gibi evcil hayvanlar besleyebilirler;

1-Beslenecek evcil hayvan ile ilgili site yönetimine dilekçe ile başvurulup bu evcil hayvan ile ilgili dosya açılması sağlanacaktır. Bu dosya içerisine evcil hayvanın aşıları ve sağlık kontrolleri ile ilgili tüm evraklar konulacaktır.

2-Köpekler bina içinde koridorlar,merdiven sahanlıkları,asansörler de dahil olmak üzere tasma ile dolaştırılacak kesinlikle başıboş bırakılmayacak.

3-Asansörlerde kat sakinleri olduğunda köpekle birlikte girilmeyecek boş asansör gelmesi beklenecektir.

4-Köpeklerin dairelerde ve bina içinde havlayarak komşuları rahatsız etmemesi sağlanacaktır.

5-Site içinde köpekler tasma ile dolaştırılacak başıboş bırakılmayacaktır.

6-Köpeklerin, girilmemesi gereken yerlere,çocuk parklarına, özellikle yüzme havuzu bölgesi ve koşu yoluna sokulması kesinlikle yasaktır.

7-Çocuklarımızın sağlığı açısından sakıncalı olduğundan oyun alanlarında ve çimler üzerinde köpek dışkılarının bırakılması yasaktır ve sorumluluğu köpek sahibine aittir.

Sitemizde köpek besleyen sakinlerimizin bu konuya gereken hassasiyeti göstermelerini aksi halde evcil hayvanlarının siteden uzaklaştırılacağı bilgilerine sunulur.

 

IX.BAŞIBOŞ KÖPEK VE KEDİLER LE İLGİLİ KURALLAR:

Sitemiz içinde ve  karşısında bulunan arsada, bazı site sakinlerimizin başıboş kedi ve köpekleri beslediği, görülmektedir. Yemek bulduğu yerden ayrılmayan orada çoğalan bu köpeklerin sitemiz içinde dolaştıkları, çimlerin üzerine yattıkları ve bazen de çocuklarımıza saldırdıkları görülmektedir. Bu yerler site sakinlerimizin yaşam alanları olduğu gibi özellikle çocuklarımızın gezip oynadıkları oyun alanları olması nedeniyle öncelikle korunması gereken yerlerdir.

Yaz aylarında sıcakların artması ile birlikte keneden bulaşan ölümcül hastalığın da yayıldığı görülmektedir.

Bilindiği gibi bu tür asalak hayvanlar özellikle köpekler ve diğer tüylü hayvanlarda bulunmakta ve çevreye yayılmaktadır.

İnsan sevgisinin ve insan hayatının hiçbir şeyle kıyaslanamayacağı saygı duyulması gereken değerler olduğu düşüncesiyle; başıboş köpek ve kedilerin site içerisinde veya çevresinde beslenmemesi gerekir.

Site sakinlerimizin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için site dışından köpek getirilip beslenmemesi,site içindeki başıboş köpeklerin beslenmemesi , çocuklarımız ile birlikte birçok büyüğün de başıboş köpeklerden korkması nedeniyle yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

-Site içerisinde sahipsiz tüm köpek ve kedilerin site  dışına çıkartılıp site içerisine  girişine müsaade edilmemesi için gereken önlemler güvenlik tarafından yerine getirilecektir. Buna karşılık ısrarla site içerisine başıboş kedi ve köpek girmesine neden olan site sakinlerimiz hakkında tutanak tutulacak; bu kedi ve köpeklerin verdikleri zararlardan bu site sakinlerimiz ceza-i ve hukuki yönden sorumlu olacaklardır.

 

X.HAVUZ KULLANIM KURALLARI:

1-Havuz açılış ve kapanış saatleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu Tarafından belirlenir.

2-Havuza giriş kartı olmayan giremez.

3-Havuz bölgesine ayakkabı ile girmek yasaktır.

4-Ayak havuzunda ayakların yıkanması zorunludur.

5-Havuza ilk girişte ve güneş yağı sürdüyseniz tekrar girerken duş almadan  girmek yasaktır.

6-Büyük havuza yüzme bilmeyenlerin girmesi yasaktır.

7-Büyük havuza 8 yaşından küçük çocukların girmesi yasaktır.

8-Küçük havuza 6 yaşından küçük çocuklar aileleri nezaretinde girebileceklerdir.

9-Havuz etrafında koşmak ,havuza atlayarak girmek yasaktır.Oluşabilecek her türlü kaza ve hasardan Site Yönetimi sorumlu değildir.

10-Havuza deniz yatağı ile girmek ve top oynamak yasaktır.

11-Havuza bonesiz girmek yasaktır.

12-Havuza yiyecek getirmek yasaktır.

13-Havuzu değil tuvaletleri kullanınız.

14-Şezlonglara rezervasyon yapılamaz/yaptırılamaz.

15-Havuza giren veya güneşlenen site sakinlerinin can güvenliğinden ve kişisel eşyalarının güvenliğinden site yönetimi ,güvenlik personeli yada havuz personeli sorumlu değildir.

16-Havuzların temizliği hepimizin sağlığı açısından önemlidir.Lütfen havuz temizliği için havuz kurallarına uyunuz.

17-Havuza ebeveynleri ile birlikte mayo veya havuz pedi ile giren küçük çocukların havuzu kirletmeleri (dışkı veya idrar ile) durumunda havuz suyu boşaltılıp dezenfekte edilmek zorunluluğu olduğundan ,bu işlem için gereken bütün masraflar ebeveynlerinden alınacaktır.

18-Havuz bölgesi dışında mayo ile dolaşılmamasına özellikle dikkat ediniz.

19-Havuz sitede ikamet eden ve muhtarlıkta kaydı olan  dışındaki misafir kişiler için ücretlidir.

20-Yukarıdaki kurallara uymayan kat sakinlerinin havuz giriş kartları

 

XI.SİTEDE ÇALIŞANLAR İLE İLGİLİ KURALLAR:

21.05.2009 günlü Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları doğrultusunda site güvenliğinin sağlanması projesi gereği kendi bünyemizde güvenlik birimimiz oluşturularak faaliyete geçirilmiş,sitemizin etrafı çit ile çevrilmiş ve giriş çıkış kontrollerinin daha iyi yapılabilmesi için iki güvenlik kulübesi yapılmıştır.1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği Site Sakinlerinin dışında siteye girenlerin (Evlerde yardımcı, hizmetçi, bakıcı, temizlikçi,şoför adı altında çalıştırılanlar dahil olmak üzere) kontrol ve takip edilebilmesi için fotoğraflı -Görevli Kartı- yaptırılmıştır.Sitede çalışanların tümü giriş ve çıkışlarında Albatros Güvenlik kapılarını kullanacak  ve Görevli Kartlarını göstererek geçeceklerdir.Site sakinlerinin yanlarında çalıştırdıkları kişilerin bilgisayar kayıtlarının yapılarak Görevli Kartlarının çıkarılabilmesi için  ek-te sunulan Bilgi Formu-nun doldurularak bir fotoğraf ile birlikte en kısa zamanda yönetim ofisimize teslim edilmesi önemle  rica olunur.

 

1774 sayılı KİMLİK BİLDİRME KANUNU

 

Madde11 - Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bildirim dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire gibi bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdürler.Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken bilgileri vermek

zorundadırlar.Yönetici ve kapıcıların, bu Kanuna aykırılıkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildirmeleri gereklidir.